Terms and conditions

(EN)

Introduction

These Website Standard Terms and Conditions written on this webpage shall manage your use of our website, Webiste Name accessible at Website.com.

These Terms will be applied fully and affect to your use of this Website. By using this Website, you agreed to accept all terms and conditions written in here. You must not use this Website if you disagree with any of these Website Standard Terms and Conditions.

Minors or people below 18 years old are not allowed to use this Website.

Intellectual Property Rights

Other than the content you own, under these Terms, Timisoara Tattoo Expo and/or its licensors own all the intellectual property rights and materials contained in this Website.

You are granted limited license only for purposes of viewing the material contained on this Website.

Restrictions

You are specifically restricted from all of the following:

  • publishing any Website material in any other media;
  • selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any Website material;
  • publicly performing and/or showing any Website material;
  • using this Website in any way that is or may be damaging to this Website;
  • using this Website in any way that impacts user access to this Website;
  • using this Website contrary to applicable laws and regulations, or in any way may cause harm to the Website, or to any person or business entity;
  • engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website;
  • using this Website to engage in any advertising or marketing.

Certain areas of this Website are restricted from being access by you and Timisoara Tattoo Expo may further restrict access by you to any areas of this Website, at any time, in absolute discretion. Any user ID and password you may have for this Website are confidential and you must maintain confidentiality as well.

Your Content

In these Website Standard Terms and Conditions, “Your Content” shall mean any audio, video text, images or other material you choose to display on this Website. By displaying Your Content, you grant Company Name a non-exclusive, worldwide irrevocable, sub licensable license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute it in any and all media.

Your Content must be your own and must not be invading any third-party’s rights. Company Name reserves the right to remove any of Your Content from this Website at any time without notice.

No warranties

This Website is provided “as is,” with all faults, and Timisoara Tattoo Expo express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website. Also, nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you.

Limitation of liability

In no event shall Timisoara Tattoo Expo, nor any of its officers, directors and employees, shall be held liable for anything arising out of or in any way connected with your use of this Website whether such liability is under contract. Timisoara Tattoo Expo, including its officers, directors and employees shall not be held liable for any indirect, consequential or special liability arising out of or in any way related to your use of this Website.

Indemnification

You hereby indemnify to the fullest extent Timisoara Tattoo Expo from and against any and/or all liabilities, costs, demands, causes of action, damages and expenses arising in any way related to your breach of any of the provisions of these Terms.

Severability

If any provision of these Terms is found to be invalid under any applicable law, such provisions shall be deleted without affecting the remaining provisions herein.

Variation of Terms

Timisoara Tattoo Expo is permitted to revise these Terms at any time as it sees fit, and by using this Website you are expected to review these Terms on a regular basis.

Assignment

The Timisoara Tattoo Expo is allowed to assign, transfer, and subcontract its rights and/or obligations under these Terms without any notification. However, you are not allowed to assign, transfer, or subcontract any of your rights and/or obligations under these Terms.

Entire Agreement

These Terms constitute the entire agreement between Timisoara Tattoo Expo and you in relation to your use of this Website, and supersede all prior agreements and understandings.

Governing Law & Jurisdiction

These Terms will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Romania, and you submit to the non-exclusive jurisdiction of the state and federal courts located in Romania for the resolution of any disputes.

(RO)

Introducere
Acești termeni și condiții standard ale site-urilor web scrise pe această pagină web vă gestionează utilizarea site-ului nostru Webiste Name accesibil la Website.com.

Acești Termeni vor fi aplicați pe deplin și vor afecta utilizIarea de către dvs. a acestui site web. Prin utilizarea acestui site, ați fost de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard pentru site.

Minorii sau persoanele sub 18 ani nu au voie să folosească acest site.

Drepturi pentru proprietate intelectuala
În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, Timisoara Tattoo Expo și / sau licențiații săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute pe acest site.

Vi se acordă licență limitată numai în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site web.

restricţii
Sunteți în mod special restricționat de la următoarele:

publicarea oricăror materiale ale site-ului web în orice alte mijloace de comunicare;
vânzarea, sublicențarea și / sau comercializarea în alt mod a oricăror materiale ale site-ului web;
realizarea publică și / sau afișarea oricăror materiale ale site-ului web;
utilizarea acestui site în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site;
utilizarea acestui site în orice mod care afectează accesul utilizatorului la acest site;
utilizarea acestui site în contradicție cu legile și reglementările aplicabile sau în vreun fel poate provoca daune site-ului sau oricărei persoane sau entități de afaceri;
angajarea în orice exploatare de date, recoltare de date, extragerea de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site;
folosind acest site pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing.
Anumite domenii ale acestui site sunt restricționate de accesul dvs. și Timisoara Tattoo Expo poate restricționa în continuare accesul dvs. în orice zonă a acestui site, în orice moment, în mod discreționar. Orice cod de utilizator și parolă pe care le puteți avea pentru acest site Web sunt confidențiale și trebuie să păstrați și confidențialitatea.

Conținutul dvs.
În Termenii și condițiile standard ale site-urilor web, “Conținutul dvs.” va reprezenta orice text audio, video, imagini sau alte materiale pe care doriți să le afișați pe acest site. Prin afișarea conținutului dvs., acordați companiei numele unei licențe neexclusive, irevocabile, sub licență sub licență, la nivel mondial, pentru a le utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui în orice media.

Conținutul dvs. trebuie să fie al dvs. și nu trebuie să invadeze drepturile unor terțe părți. Numele Companiei își rezervă dreptul de a elimina oricare din Conținutul dvs. de pe acest site în orice moment fără notificare.

Nu există garanții
Acest site este furnizat “ca atare”, cu toate greșelile, și Timișoara Tattoo Expo nu exprimă niciun fel de reprezentări sau garanții, de orice fel legate de acest site sau de materialele conținute pe acest site. De asemenea, nimic din conținutul acestui site nu va fi interpretat ca vă sfătuiește.

Limitare a răspunderii
În niciun caz Timisoara Tattoo Expo și niciunul dintre ofițerii, directorii și angajații săi nu vor fi trași la răspundere pentru nimic care rezultă din sau în vreun fel legat de utilizarea de către dvs. a acestui site, indiferent dacă această răspundere este contractuală. Timisoara Tattoo Expo, inclusiv ofițerii săi, directorii și angajații, nu vor fi trași la răspundere pentru nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care rezultă din sau în vreun fel legată de utilizarea de către dvs. a acestui site web.

compensație
Prin prezenta, despăgubiți în cea mai mare măsură Timisoara Tattoo Expo de și împotriva oricăror și / sau a tuturor datoriilor, costurilor, cererilor, cauzelor acțiunii, daunelor și cheltuielilor care apar în orice mod legat de încălcarea vreuneia dintre prevederile acestor Termeni.

Anulabilitate
Dacă orice prevedere a acestor Termeni se consideră nevalidă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase.

Variația termenilor
Timisoara Tattoo Expo are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment, după cum consideră potrivit, iar prin utilizarea acestui site vă este de așteptat să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Misiune
Timisoara Tattoo Expo are dreptul de a atribui, transfera și subcontracta drepturile și / sau obligațiile sale în baza acestor Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu vi se permite să cesionați, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni.

Întregul acord
Acești termeni constituie întregul acord între Timisoara Tattoo Expo și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare.

Legea aplicabilă și jurisdicția
Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile României și vă veți supune jurisdicției neexclusive a instanțelor judecătorești de stat și federale situate în România pentru soluționarea eventualelor litigii.